Brexit – dopad na zásielky a cestovanie od 1.1.2021

Spojené kráľovstvo sa od 1. januára 2021 považuje za tretí štát, preto je potrebné počítať s kontrolami na jeho hraniciach s EÚ. Rovnako treba počítať aj s kontrolami tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom colnými orgánmi. Nové pravidlá platia aj pre zasielanie balíkov.

Pri tovare, ktorý bude zaslaný prostredníctvom internetových obchodov, ale rovnako aj pri balíkoch od fyzických osôb je potrebné z pohľadu colných predpisov rozlišovať, či má zásielka obchodnú alebo neobchodnú povahu.

 

Zásielka neobchodnej povahy – ide o zásielky od fyzických osôb zaslané zo Spojeného kráľovstva fyzickým osobám na územie SR.

O zásielku neobchodnej povahy sa jedná vtedy, ak:

  • ide o príležitostnú zásielku,
  • odosielateľ ju posiela príjemcovi bezodplatne,
  • tovar v zásielke svojim charakterom alebo množstvom naznačuje obchodný záujem.

Pri týchto zásielkach zasielaných poštou sa skúma ich úhrnná hodnota. Zásielky s hodnotou do 45 € sú oslobodené od colných poplatkov (dovozného cla, príslušných spotrebných daní a DPH). Pri zásielkach s úhrnnou hodnotou nad 45 € sa skúma, z koľkých kusov zásielka pozostáva. Oslobodenie sa v takom prípade prizná do 45 € na tovar, ktorý v prípade, ak by bol dodaný samostatne, bol by oslobodený. V prípade zásielok s hodnotou prevyšujúcou 45 € budú vymerané príslušné colné poplatky. V takýchto prípadoch sa však rozlišuje, či sú splnené podmienky pobrexitovej dohody.

 

Ak budú splnené podmienky pobrexitovej dohody týkajúcej sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, nebude na tovar vymerané dovozné clo, ale iba príslušné dane. Colný dlh sa v takomto prípade uhradí pri preberaní zásielky. Ak dovezená zásielka podlieha obmedzeniam a zákazom, musí byť podané štandardné colné vyhlásenie s príslušnými dokladmi a to výlučne elektronicky. Je tu však možnosť obrátiť sa na poštový podnik alebo organizáciu zabezpečujúcu služby colnej deklarácie (napr. špedícia), ktorá na základe splnomocnenia vybaví zastúpenie pred colnými orgánmi. Takáto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka jej poskytovateľov.

 

Zásielka obchodnej povahy – ide o zásielky pre fyzické ako aj pre právnické osoby, ako sú napr. objednávky z internetových obchodov. Pri týchto zásielkach sa skúma vlastná hodnota zákazky, t. j. cena samotného tovaru bez nákladov na dopravu (poštovné) a poistenie, ak nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú zvlášť vyčíslené (napr. vo faktúre alebo objednávke). Ak vlastná hodnota zásielky obchodnej povahy nepresahuje 150 €, zásielka je oslobodená od cla, avšak podlieha DPH. Ak vlastná hodnota zásielky nepresahuje 22 €, zásielka je oslobodená od cla aj od DPH. Pri zásielkach obchodnej povahy prevyšujúcich hodnotu 150 € bude vymerané clo aj DPH – avšak v tomto prípade sa rozlišuje, či sú splnené podmienky pobrexitovej dohody týkajúce sa pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve. Ak sú splnené, na tovar nebude vymerané dovozné clo, ale iba DPH. Pri zásielkach obchodnej povahy tvorenej dvoma lebo viacerými kusmi tovaru už nie je možné vyňať tovar spĺňajúci limit na oslobodenie a oslobodiť ho tak, ako je to pri zásielkach neobchodnej povahy. Špeciálny režim majú alkoholické nápoje, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky, pretože tento druh tovaru, bez ohľadu na jeho hodnotu, vždy podlieha colným poplatkom t. j. dovoznému clu, DPH a prípadne aj spotrebným daniam. Aj tu však platí výnimka pobrexitovej dohody – ak má tovar pôvod v Spojenom kráľovstve, nebude podliehať dovoznému clu, ale iba príslušným daniam.

 

Pri predkladanie zásielok colným orgánom a podávaní príslušných druhov colných vyhlásení platia pravidlá platné od 01.07.2020:

  • ak je hodnota zásielky do 22 € (okrem alkoholických výrobkov, parfémov, toaletných vôd, tabaku a tabakových výrobkov) – táto je po predložení colným orgánom a priznaní oslobodenia doručená príjemcovi bez podania elektronického colného vyhlásenia
  • ak je hodnota zásielky vyššia ako 22 € (alebo sa jedná o alkoholický výrobok, parfém, toaletnú vodu, tabak a tabakový výrobok), bez ohľadu na to, či bude alebo nebude zásielka oslobodená od dovozného cla, vždy sa podáva elektronické colné vyhlásenie V prípade dovozu tovaru v osobnej batožine cestujúceho existujú obmedzenia na množstvo alebo hodnotu tovaru, ktorý je možné doviesť do EÚ (resp. SR) s oslobodením od colných poplatkov. Colným orgánom sa predkladá všetok dovážaný tovar v osobnej batožine.

 

Dovoz tovaru neobchodného charakteru je možné ho oslobodiť od colných poplatkov vtedy:

  • ak cestujete leteckou dopravou a hodnota tovaru nepresahuje 430 €
  • ak cestujete iným druhom dopravy a hodnota tovaru nepresahuje 300 €
  • ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na spôsob cestovania a hodnota tovaru nepresahuje 150 €. Pri tabaku, tabakových výrobkoch, alkohole a minerálnych olejoch existujú oslobodenia, pokiaľ sa dovezú v osobnej batožine cestujúceho – tu však nie je rozhodujúca hodnota tovaru, ale jeho množstvo (množstvá sú uvedené na webovom sídle finančnej správy v sekcii „Občania – Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“).

 

Dovoz tovaru obchodného charakteru podlieha colným poplatkom. Aj tu však platí výnimka pobrexitovej dohody – ak má tovar pôvod v Spojenom kráľovstve, nebude podliehať dovoznému clu, ale iba príslušným daniam.

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám