Náš etický kódex

Integrita

Účtovný odborník má byť pri poskytovaní odborných služieb otvorený a čestný.

 

Objektívnosť

Účtovný odborník má byť poctivý a nemá pripustiť predsudky alebo zaujatosť, konflikt záujmov alebo vplyv iných osôb, aby sa obmedzila objektívnosť.

 

Odborná spôsobilosť a náležitá starostlivosť

Účtovný odborník má vykonávať odborné služby s náležitou starostlivosťou, spôsobilosťou a pozornosťou, a má trvalý záväzok udržiavať si odborné poznatky, vedomosti a zručnosť na takej úrovni, aby klient alebo zamestnávateľ mohol získať výhodu z odborných služieb vychádzajúcich z najnovších praktík, legislatívy a techník.

 

Dôvernosť informácií

Účtovný odborník má zachovávať dôvernosť informácií získaných počas poskytovania odborných služieb, a nemá tieto informácie použiť ani sprístupniť bez náležitého a konkrétneho oprávnenia, alebo pokiaľ právna alebo profesionálna povinnosť nevyžaduje, tieto informácie zverejniť.

 

Profesionálne správanie sa

Účtovný odborník má konať spôsobom konzistentným s dobrou povesťou profesie a má sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo profesiu zdiskreditovať.

 

Odborné štandardy

Účtovný odborník má vykonávať odborné služby v súlade s príslušnými odbornými a profesijnými štandardami.

 

Nezávislosť

Účtovný odborník poskytujúci uisťovacie služby musí spĺňať aj požiadavky na nezávislosť, ktorá si vyžaduje stav mysle, ktorý dovoľuje poskytnutie názoru bez ovplyvnenia záležitosťami, ktoré kompromitujú odborný úsudok a ktorý umožňuje jednotlivcovi konať v integrite a uplatňovať objektivitu a odborný skepticizmus.

 

Daňová prax

Daňový poradca poskytujúci odborné daňové služby je oprávnený zabezpečiť pre svojho klienta alebo zamestnávateľa, čo najvýhodnejšiu pozíciu za podmienky, že svoje služby poskytuje s odbornou spôsobilosťou, bez narušenia spoľahlivosti a objektívnosti a podľa jeho názoru v súlade so zákonom. Pochybnosti sa môžu vyriešiť v prospech klienta alebo zamestnávateľa, ak pre to existujú primerané dôvody. Poskytovanie daňového poradenstva rieši zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Daňový poradca nemá klienta ani zamestnávateľa udržovať v presvedčení, že pripravené daňové priznanie a ponúkané daňové poradenstvo je nenapadnuteľné. Namiesto toho sa má daňový poradca ubezpečiť, že klient alebo zamestnávateľ si uvedomuje obmedzenia týkajúce sa daňového poradenstva, aby vyjadrenie názoru nesprávne neinterpretoval ako tvrdenie faktu.

 

Atmosféra vzájomnej dôvery a spolupráce

Účtovný odborník, audítor, daňový poradca pri vzájomnom jednaní vytvára atmosféru vzájomnej dôvery a spolupráce.

 

Záujem klienta prvoradý

Pri poskytovaní pomoci je oprávnený záujem klienta prvoradý.

Spolupráca s nami sa vám oplatí

29 rokov na trhu

daňový poradca od 1996

viac než 300 spokojných klientov

člen komory certifikovaných účtovníkov

ročný obrat našich klientov v stovkách miliónov

rodinná firma so silnými hodnotami

Nechajte nám na seba telefónne číslo a my sa Vám ozveme