Služby

Účtovníctvo

 

 • Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok, ktoré umožňuje priebežné sledovanie stavu majetku
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Zostavenie vnútropodnikových smerníc
 • Vedenie mzdovej agendy, t.j. výpočet miezd, vedenie mzdových listov
 • Spracovanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu k DPH
 • Spracovanie zrážkových daní z príjmu
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

Daňové poradenstvo

 

 • Špecializované poradenstvo v oblasti jednotlivých daňových zákonov formou priebežne poskytovaného poradenstva
 • Online konzultácie poskytované pre manažment, prípadne pre pracovníkov zodpovedných za ekonomiku spoločnosti
 • Zastupovanie klientov na daňových úradoch prostredníctvom poskytnutej plnej moci
 • Vzdelávanie odborných pracovníkov v daňovej oblasti
 • Spracovanie daňových priznaní
 • Daňový audit formou priebežne vykonávanej činnosti
 • Poradenstvo pri uzatváraní obchodných zmlúv, s ohľadom na najoptimálnejšie daňové riešenie
 • Medzinárodné plánovanie
 • Účtovné poradenstvo online, formou telefónu a internetu, poskytované skúsenými odborníkmi, ktorí sú certifikovaní v SKCú pre zmluvných obchodných partnerov
 • Zastúpenie pri kontrolách zo strany daňových úradov, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou
 • Posúdenie ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov

Audit

 

 • Audit podľa medzinárodných audítorských štandardov
 • Transformácia účtovných závierok podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • Služby pri oceňovaní majetku a záväzkov
 • Audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami
 • Analýzy účtovných systémov
 • Služby v oblasti ekonomického a finančného poradenstva
 • Konzultácie na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru

Finančné poradenstvo

 

 • Podnikateľské plány
 • Úverové projekty
 • Finančné analýzy