Novela zákona o dani z motorových vozidiel

S účinnosťou od 01. decembra 2020 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z motorových vozidiel. Aké zmeny priniesla táto novela, koho sa najviac dotknú a ako ovplyvnia bežných podnikateľov?

Novela 339/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel priniesla viacero zmien. Tie potešia najmä autodopravcov, ale aj bežných podnikateľov, ktorým sa tento rok mimoriadne predlžuje lehota na podanie daňového priznania.

 

S účinnosťou od 01. decembra 2020 došlo k nasledovným zmenám:

  • Odstránila sa podmienka tzv. párovania úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave, za účelom uplatnenia nižšej ročnej sadzby dane. Ročné sadzby pre ťahač a náves sú teraz uvedené v novej prílohe č. 1 tohto zákona.
  • Ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 sa zachováva na rovnakej úrovni ako v doteraz. Pre kategórie vozidiel M2, M3 a N3 je ročná sadzba dane nastavená na zvýhodnenie v rozsahu od 50% do 10% v trvaní 156 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla (t. j. do 13 rokov veku vozidla). Pre kategóriu O4 zavádza jednotná úprava a to zníženie o 60% vždy bez ohľadu na vek vozidla.
  • Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 01.01.2020 a končia najneskôr 28.02.2021, t. j. za rok 2020 je daňovník povinný podať resp. ho môže podať až do 31.03.2021 a to na novom tlačive daňového priznania.
  • Preddavky do podania daňového priznania v lehote do 31.03.2021 daňovník platiť nebude a po 31.03.2021 bude platiť mesačné resp. štvrťročné preddavky na daň podľa sumy predpokladanej dane uvedenej v podanom daňovom priznaní. Za zdaňovacie obdobie 2021 tak daňovník nezaplatí 12 mesačných preddavkov, ale iba 9. V prípade, že daňovník bude platiť štvrťročné preddavky, nezaplatí 4 štvrťročné preddavky na daň na rok 2021, ale iba 3. Naďalej však zostáva zachovaná možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak na zdaňovacie obdobie roku 2021.

 

Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie v lehote do 31.03.2021 a kedy môže podať daňové priznanie do 31.03.2021?

 

V lehote do 31.03.2021 je povinný podať (§ 15c ods. 3 písm. a)) daňové priznanie na novom tlačive daňovník:

  • ktorý má ročné zdaňovacie obdobie 2020,
  • ktorý má iné ako ročné zdaňovacie obdobie 2020 a povinnosť podať daňové priznanie mu vzniká po 01.12.2020 (neuplatnia sa lehoty podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z) – ktorý má iné ako ročné zdaňovacie obdobie v roku 2021 a ktoré končí najneskôr 28.02.2021 (neuplatnia sa lehoty podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z)
  • ktorý podal daňové priznanie pred 01.12.2020 z dôvodu zrušenia s likvidáciou alebo bez likvidácie, z dôvodu vyhlásenia konkurzu, z dôvodu ukončenia alebo prerušenia podnikania a dedič, ktorý podal daňové priznanie za daňovníka, ktorý zomrel, ak sa na neho nevzťahuje ustanovenie § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a zákona č. 361/2014 Z. z. v znení účinnom od 01.12.2020.

 

V lehote do 31.03.2021 môže podať (§ 15c ods. 3 písm. b)) daňové priznanie na novom tlačive daňovník:

  • ak podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 pred 01.12.2020 a vzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 01.12.2020.
  • daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie v roku 2020 bolo iné ako ročné, t. j. daňovníkovi, ktorý sa ruší s likvidáciou, zanikol bez likvidácie, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, ukončil alebo prerušil podnikanie alebo dedičovi za daňovníka, ktorý zomrel,
  • ak podal daňové priznanie do 30.11.2020 (v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z.) na existujúcom tlačive daňového priznania a ak sa ho dotýka uplatnenie ročných sadzieb dane podľa novozavedenej prílohy č. 1a a úprava ročných sadzieb dane v znení účinnom od 01.12.2020. V prípade podania daňového priznania podľa § 15c ods. 3 písm. b) novely zákona č. 361/2014 Z. z. sa toto považuje za opravné daňové priznanie.

 

Ak daňovník s iným ako ročným zdaňovacím obdobím podal daňové priznanie na existujúcom tlačive do 01.12.2020 a netýka sa ho použitie ročných sadzieb daní podľa prílohy č. 1a a ani úprava ročnej sadzby dane s účinnosťou od 01.12.2020, nemá povinnosť podať daňové priznanie na novom tlačive daňového priznania. Jeho daňová povinnosť sa považuje za splnenú podaním daňového priznania do 01.12.2020.

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám