Novela zákona o dani z príjmov od 2021, 2022 – fyzické osoby

Novela zákona o dani z príjmov priniesla viacero zmien v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, dane z príjmov právnických osôb ako aj v oblasti v cezhraničných daňových vzťahov. K akým zmenám dochádza, kedy nadobúdajú účinnosť a kedy ich možno prvýkrát použiť?

V prvej časti sa budeme venovať novele zákona o dani z príjmov fyzickej osoby.

1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

 

Zužuje sa okruh príjmov oslobodených od dane z príjmov u zamestnancov o sumy peňažných plnení podľa osobitných predpisov. Ide o príjmy, ktoré zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Oslobodenie sa posledný krát použilo pri príležitosti vianočných sviatkov v decembri 2020.
Účinnosť od 01.01.2021.

 

Oslobodzujú sa plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce (§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), prostredníctvom projektov na podporu a udržanie pracovných miest v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činností, z ktorých mu plynú príjmy podľa § 6 ZDP – ide o pomoc v rámci projektu Prvá pomoc resp. Prvá pomoc plus. Zároveň je ale potrebné vylúčiť aj výdavky hradené z prijatého plnenia – zachovanie neutrálneho vplyvu.
Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa prvýkrát použije už pri podaní DP k dani z príjmov po 31.12.2020.

 

Oslobodzujú sa podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (vrátane nepeňažných plnení) – ide o platby (plnenia) poskytované Ministerstvom kultúry SR, ktoré daňovník prijal ako náhradu za stratu z príjmu, alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 ZDP (príjmy zo závislej činnosti) a § 6 ZDP (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Zároveň je ale potrebné vylúčiť aj výdavky hradené z prijatého plnenia – zachovanie neutrálneho vplyvu.
Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa prvýkrát použije už pri podaní DP k dani z príjmov po 31.12.2020.

 

Ruší sa nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Poslednýkrát je možné využiť ju na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020. Je možné využiť ju aj v prípade, ak bola kúpeľná starostlivosť preukázateľne zaplatená v roku 2020 a zrealizovaná bola na prelome rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období roka 2020 (Silvestrovské pobyty).
Účinnosť od 01.01.2021.

 

Zavádza sa možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Nárok na tento daňový bonus si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021.
Za mesiace júl až december 2021 Daňový bonus v EUR
– na vyživované dieťa do 6 rokov 46,44
– na vyživované dieťa od 6 do 15 rokov 39,47
– na vyživované dieťa nad 15 rokov 23,22
Zároveň sa zavádza možnosť odpočítania 1,85 – násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku – avšak prvýkrát si ho daňovník môže uplatniť až za mesiac január 2022.
Účinnosť od 01.07.2021.

 

Zavádza sa oznamovacia povinnosť správcu dane o výške preddavkov na daň z príjmov FO a splatnosti preddavkov na daň, ktoré je daňovník povinný platiť.
Správca dane oznámi daňovníkovi výšku preddavkov najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň (okrem prípadov, kedy správca dane na základne rozhodnutia určí daňovníkovi platenie preddavkov inak). Správca dane prvýkrát oznámi daňovníkovi výšku preddavkov na daň v splatných v roku 2022 v preddavkovom období, ktoré začne v roku 2022 od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie roka 2021.
Účinnosť od 01.01.2022.

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám