Novela zákona o dani z príjmov od 2021, 2022 – právnické osoby

V druhej časti série článkov o novele zákona o dani z príjmov sa budeme venovať právnickým osobám.

2. DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

 

Oslobodzujú sa plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu a udržanie pracovných miest a na podporu a udržanie zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, ak je toto plnenie vyplácané zamestnávateľovi, ktorý je PO a tiež plnenia, ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry SR na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry. Zároveň je potrebné vylúčiť z daňových výdavkov výdavky vynaložené na tieto oslobodené príjmy – zachovanie neutrálneho vplyvu. Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa prvýkrát použije už pri podaní DP k dani z príjmov po 31.12.2020.

 

Upúšťa sa od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO – preddavky na daň z príjmov zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane z príjmov za toto zdaňovacie obdobie. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Zavádza sa oznamovacia povinnosť správcu dane o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. Správca dane oznámi daňovníkovi výšku preddavkov najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň (okrem prípadov, kedy správca dane na základne rozhodnutia určí daňovníkovi platenie preddavkov inak). Účinnosť od 01.01.2022.

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám