Novela zákona o dani z príjmov od 2021, 2022 – spoločné ustanovenia pre FO a PO

Tretiu časť článkov o novele zákona o dani z príjmov venujeme spoločným ustanoveniam pre fyzické a právnické osoby.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Spresňuje sa definícia pojmu mikrodaňovník – do sumy príjmov (výnosov), ktorá je podmienkou pre získanie postavenia mikrodaňovníka sa zahŕňajú len zdaniteľné príjmy. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Spresňuje sa vymedzenie príjmov na účely uplatnenia správnej sadzby dane – do príjmov (výnosov) sa budú zahrňovať iba zdaniteľné príjmy. Sumu 100 000 € nahradil osobitný predpis (§ 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) t. j. 15% sadzbu dane môže využiť iba daňovník, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce 49.790 €. Pozor – za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 01.01.2020 sa znížená sadzba dane použije ak úhrn zdaniteľných príjmov (výnosov) daňovníka za zdaňovacie obdobie neprevýši sumu 100 000 €. Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa toto ustanovenie v časti, ktorá stanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov) v znení od 01.01.2021, použije už pri podaní DP k dani z príjmov po 31.12.2020. Ďalej v súlade s prechodnými ustanoveniami sa toto ustanovenie v časti, ktorá stanovuje výšku zdaniteľných príjmov (výnosov) v znení účinnom od 01.01.2021, použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 01.01.2021.

 

Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 88a. V nadväznosti na nový zákon o hazardných hrách sa upravila poznámka – odvoláva sa na konkrétne ustanovenie – § 5 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Upravuje sa daňový výdavok pri odpise pohľadávky v nadväznosti na zavedenie definície mikrodaňovníka od 01.01.2021. Mikrodaňovník má možnosť tvoriť OP k pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka, podľa § 20 ods. 23 ZDP v súlade s účtovníctvom. Rovnako aj pri odpise takejto pohľadávky a jej príslušenstva je u mikrodaňovníka možné uplatniť daňový výdavok do výšky, v akej by si ju zaúčtoval do nákladov v súlade s účtovníctvom. Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa prvýkrát použije na odpis pohľadávky alebo príslušenstva k nej, ku ktorému došlo v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a ide o odpis pohľadávky alebo jej príslušenstva zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka.

 

Odložila sa daňová uznateľnosť úrokov z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodných podielov podľa § 13c ZDP až do zdaňovacieho obdobia, v ktorom dôjde k ich predaju, ak príjem z predaja týchto akcii alebo obchodných podielov nebude od dane oslobodený. Zároveň sa doplnilo do § 13c ZDP oslobodenie aj na kmeňové akcie alebo akcie s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie. Spresňuje sa, že aj úroky z úverov a pôžičiek použité na obstaranie takýchto akcií jednoduchej spoločnosti na akcie, u ktorých je príjem z predaja od 01.01.2020 od dane oslobodeným budú daňovým výdavkom až v zdaňovacom období ich predaja, ak príjem z predaja nebude od dane oslobodený. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Ruší sa osobitný spôsob daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa v znení účinnom do 31.12.2020 poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31.12.2020. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok sa v znení účinnom do 31.12.2020 poslednýkrát použije v zdaňovacom období hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia.

 

Ruší sa zvýhodnenie daňového odpisovania technického zhodnotenia a opráv na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť, ako aj odpisovania samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa poslednýkrát použije v znení účinnom do 31.12.2020 v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31.12.2020, za ktoré sa podáva DP po 31.12.2020. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok sa v znení účinnom do 31.12.2020 poslednýkrát použije v zdaňovacom období hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí v roku 2021, k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia.

 

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (§ 30c ods. 5 písm. a) ZDP) nemožno uplatniť na výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, okrem príspevku podľa osobitného predpisu, ktorým je § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Zároveň sa § 30c ods. 7 ZDP spresňuje, že osobou oprávnenou konať za daňovníka je osoba uvedená v § 13 Obchodného zákonníka. Účinnosť od 01.01.2021 – v súlade s prechodnými ustanoveniami sa prvýkrát použije už pri podaní DP k dani z príjmov po 31.12.2020.

 

Na daňový bonus na vyživované dieťa a na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne (v prípade ak zamestnancovi skončilo zamestnanie) ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, ak zamestnanec vo vyhlásení neuvedie inak. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Umožňuje sa zamestnancovi požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorý tomuto zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia. Zároveň sa spresňuje postup výpočtu dane prostredníctvom ročného zúčtovania – ak zamestnávateľ, ktorý vykonáva zamestnancovi ročné zúčtovanie zisti, že pri niektorých príjmoch zamestnanca neboli splnené podmienky na ich oslobodenie, zvýši zamestnancovi tieto príjmy o úhrnnú sumu zdaniteľných príjmov v ročnom zúčtovaní. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Rozširuje sa povinnosť zamestnávateľa – v súlade s § 40 ods. 8 ZDP, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol preddavky na daň s vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Oznamovacia povinnosť držiteľa – Povinnosť držiteľa predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o dátume jeho poskytnutia (okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 ZDP) a povinnosť držiteľa oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia (okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 ZDP), ktoré boli do § 49a ZDP zavedené zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, od 01.01.2021, boli presunuté do § 49a ods. 6 a 7 ZDP účinného od 01.01.2022. V súlade s prechodným ustanovením § 52zzk ods. 1 ZDP tieto ustanovenia v znení účinnom od 01.01.2022 sa prvýkrát uplatnia v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 01.01.2022. Účinnosť 01.01.2021 (§52zzi ods. 11 a 12 ZDP) a od 01.01.2022 (§ 49a ods. 6 a 7 ZDP).

 

Zníženie administratívnej záťaže – uvádzanie telefónneho čísla v tlačive vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (§ 50) zostáva na báze dobrovoľnosti daňovníka. Zároveň sa rozširuje osvedčovanie splnenia podmienok prijímateľov Notárskou komorou SR o skutočnosť, či je prijímateľ zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Ruší sa opatrenie MFSR z 08.11.2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Účinnosť od 01.01.2021. Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sa už nevydávajú všeobecne záväzným právnym predpisom (od 01.01.2020).

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám