Novela zákona o dani z príjmov od 2021, 2022 – cezhraničné vzťahy

Sériu článkov o novelizovanom zákone o dani z príjmov ukončíme cezhraničnými daňovými vzťahmi.

4. CEZHRANIČNÉ DAŇOVÉ VZŤAHY

 

 

Rozšíril sa pojem „miesto skutočného vedenia“ – miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace a obchodné rozhodnutia pre PO ako celok, a v ktorom sú zabezpečené primerané materiálne a personálne podmienky na vytváranie takýchto rozhodnutí. Pre uplatnenie tohto kritéria rezidencie PO nie je rozhodujúce, či tieto riadiace a obchodné rozhodnutia pre PO vytvárajú alebo prijímajú samotné štatutárne alebo dozorné orgány tejto PO (napr. konateľ, predstavenstvo) alebo iné osoby vykonávajúce obchodné vedenie PO (napr. spoločníci, akcionári). Účinnosť od 01.01.2021.

 

Spresnil a rozšíril sa pojem „daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou“ – došlo k spresneniu pojmov kontexte aplikácie ZZDZ a zužuje sa výnimka zo statusu rezidencie FO v prípade osoby, ktorá denne prekračuje hranice SR za účelom zamestnania (pendler). Účinnosť od 01.01.2021.

 

Zúžil sa obsah národného zoznamu „spolupracujúcich štátov“ – spresňuje sa názov „Zoznamu Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely“ („čierny zoznam EÚ“). Do národného zoznamu „spolupracujúcich štátov“ nebudú zaradené štáty, ktorú budú uvedené v „čiernom zozname EÚ“, štáty, ktoré neuplatňujú daň z príjmov PO alebo uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov PO, a to aj v prípade, ak budú zmluvným štátom na základe ZZDZ. Účinnosť 01.01.2021.

 

Zavádzajú sa pravidlá pre reverzný hybridný subjekt – zavádza sa zdanenie príjmov (výnosov) tuzemského transparentného subjektu, v časti pripadajúcej na jeho spoločníka, komplementára alebo príjemcu týchto príjmov (výnosov), v akej nie sú zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, ani podľa daňových právnych predpisov platných v zahraničí, ak tuzemský transparentný subjekt je tzv. reverzným hybridným subjektom (transparentným subjektom podľa tohto zákona a netransparentným subjektom podľa daňových právnych predpisov štátu rezidencie spoločníka, komplementára alebo príjemcu príjmov). Účinnosť od 01.01.2022.

 

Zavádzajú sa pravidlá pre kontrolovanú zahraničnú spoločnosť (CFC pravidlá) vzťahujúce sa na FO – zavádza sa zdanenie nového druhu príjmu daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý je FO, ktorým je časť kladného výsledku hospodárenia (účtovného zisku) tzv. „kontrolovanej zahraničnej spoločnosti“ vykázaného v zahraničí, zníženého o daň z príjmov zaplatenú touto spoločnosťou v zahraničí, v rozsahu ustanovenom na základe priamej, či nepriamej účasti daňovníka na tejto spoločnosti alebo skutočne vykonávanej kontroly daňovníka nad touto spoločnosťou. V tejto súvislosti sa zavádza osobitný základ dane z predmetného príjmu daňovníka a pojem „kontrolovaná zahraničná spoločnosť“. Zavádzajú sa tiež osobitné sadzby dane (vo výške 25 % a 35 %), výnimky z uplatňovania predmetných pravidiel, možnosť predĺženia lehoty na podanie DP o šesť mesiacov, osobitné spôsoby započítavania dane z osobitného základu dane a evidenčná povinnosť daňovníka na účely započítania dane a preverenia správnosti postupu daňovníka správcom dane. Účinnosť od 01.01.2022.

 

Zavádza sa právna domnienka výšky príjmov nerezidentného umelca alebo športovca – zavádza sa prezumpcia (právna domnienka) výšky zdaniteľného príjmu nerezidentných umelcov, športovcov, artistov alebo spoluúčinkujúcich osôb v prípade, ak v úhrade sprostredkujúcej osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu týchto daňovníkov. Za zdaniteľný príjem týchto daňovníkov sa tak považuje celá úhrada príjmu vyplatená sprostredkujúcej osobe. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Rozširuje sa predmet dane nerezidenta o príjmy z predaja virtuálnej meny – ak plynie z úhrad od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo od stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenej na tomto území. Takýto príjem sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) a daňového priznania podaného daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Upravuje sa zdaniteľnosť príjmov nerezidenta z predaja akcii (§ 16 ods. 1 písm. g) ZDP) – upravuje sa rozsah príjmov – do rámca príjmov uvedených v predmetnom ustanovení explicitne spadá tiež príjem z prevodu akcií akciovej spoločnosti so sídlom na území SR. Po úprave zdrojovosť predmetných príjmov na území SR nie je podmienená ich úhradou daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stálou prevádzkarňou daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na tomto území. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Rozširuje sa rozsah údajov uvádzaných v daňových tlačivách – rozširuje sa rozsah údajov povinne uvádzaných v „mzdovom liste“ a „hlásení o vyúčtovaní dane“ v prípade daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ. Povinnou súčasťou údajov je tiež identifikačné číslo daňovníka na daňové účely, ak mu v tomto členskom štáte ÉU bolo pridelené. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Spresňuje a zosúlaďuje sa znenie zákona v § 43 ods. 3 písm. s) – tak, aby bolo plne v súlade so znením ustanovenia § 16 ods. 1 písm. e) jedenásty bod zákona, a bolo z neho zrejmé, že jeho obmedzenie na daňovníka z nespolupracujúceho štátu sa vzťahuje iba na príjmy podľa § 12 ods. 7 písm. c) plynúce PO. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Rozširuje sa možnosť vysporiadania dane vyberanej zrážkou (§ 43 ods. 6 písm. b) ZDP) – rozširuje sa možnosť považovať daň vybranú zrážkou za preddavok na daň odpočítavaný od dane v DP a pri zisťovaní základu dane postupovať podľa § 17 až 29 zákona aj v prípade príjmov zo služieb podľa § 16 ods. 1 písm. c). Účinnosť od 01.01.2021.

 

Sprehľadňuje sa existujúce znenie v § 48 ods. 1 ZDP a rozširuje sa rozsah prípadov, v ktorých sa zahraničná osoba stáva na území SR platiteľom dane. „Zahraničným platiteľom dane“ je tiež FO s bydliskom alebo PO so sídlom v zahraničí, ktorá „vypláca“ príjem podľa § 16 ods. 1 písm. d) umelcom alebo športovcom, ktorí sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Spresňuje sa existujúce znenie upravujúce lehotu na podanie DP daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 49 ods. 8 ZDP) v kontexte vzniku jeho stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR, ktorý je potrebné viazať na deň začatia výkonu činnosti tohto daňovníka na tomto území. Dopĺňa sa aj povinnosť tohto daňovníka splniť si povinnosti vzťahujúce sa na zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Upravujú sa sadzby dane z osobitného základu dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g) zákona plynúcich zo zdrojov v zahraničí, a to plynúcich od daňovníka spolupracujúceho štátu vo výške 7 % z tohto základu dane a plynúcich od daňovníka nespolupracujúceho štátu vo výške 35 % z tohto základu dane. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Zavádza sa povinnosť správcu dane potvrdzovať daňovú rezidenciu daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a zaplatenie dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na tlačivách, ktorých vzor žiadostí a potvrdení určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Upravuje sa lehota na podanie „Oznámenia o uzatvorení zmluvy, na základe ktorej môže vzniknúť stála prevádzkareň nerezidenta alebo daňová povinnosť zamestnancov na území SR“, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Zavádza sa registračná povinnosť PO v prípade vzniku miesta jej skutočného vedenia na území SR a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom jej toto miesto vzniklo, ak táto osoba nie je registrovaná z iných dôvodov. Účinnosť od 01.01.2021.

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám