Novela zákona o DPH a zmeny od 1.1.2021

Medzi najvýznamnejšie zmeny zákona o DPH bez pochýb patrí možnosť opravy základu dane a dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky.

Oprava základu dane a dane pri vzniku nevymožiteľnej pohľadávky

 

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa novým ustanovením § 25a zavádza inštitút opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, ak sa pohľadávka platiteľa z tohto dodania stala nevymožiteľnou. Nadväzne na takto vykonanú opravu základu dane je na druhej strane odberateľ povinný na základe nového ustanovenia § 53b opraviť odpočítanú daň, ak za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane.

 

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

 

V § 25a, § 71 ods. 2 sa ustanovujú:

 • podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa pohľadávka mohla považovať za nevymožiteľnú,
 • rozsah opravy základu dane a prípady, kedy nie je možné vykonať opravu základu dane a dane aj napriek tomu, že pohľadávka sa stala nevymožiteľnou,
 • trojročná prekluzívna lehota na uplatnenie práva vykonať opravu pri nevymožiteľnej pohľadávke a prípady prerušenia plynutia doby a v niektorých prípadoch aj podmienky tohto prerušenia,
 • povinnosť platiteľovi, ktorý po vykonaní opravy základu dane prijal akúkoľvek platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou, vykonať opravu zníženého základu dane a vrátiť opravenú daň,
 • povinnosť platiteľa, ktorý vykonal opravu základu dane a dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, v ustanovenej lehote vyhotoviť opravný doklad a tento doklad odoslať. Tento opravný doklad nie je opravnou faktúrou v zmysle doplneného §71 ods. 2,
 • povinnosť vyhotoviť opravný doklad sa nevzťahuje na prípady, ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou u odberateľa – právnickej osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu a u odberateľa – fyzickej osoby, ktorá zomrela,
 • povinnosť platiteľa vyhotoviť a odoslať opravný doklad je ustanovená aj pre platiteľa, ktorý vykonal opravu zníženého základu dane a dane z dôvodu prijatia platby po vykonaní opravy základu dane a dane (dodatočný opravný doklad),
 • náležitosti opravného dokladu a dodatočného opravného dokladu,
 • ďalšie súvisiace povinnosti – povinnosť vykazovania opravných dokladov v kontrolnom výkaze v súlade s § 78a ods. 2 písm. e) a ods. 9, záznamová povinnosť – povinnosť uvádzať opravu základu dane a opravu zníženého základu dane v záznamoch vedených pre správne určenie dane podľa § 70, u ktorých dochádza novelou zákona o DPH v § 70 ods. 2 písm. i) k doplneniu v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa opravy základu dane, vykazovanie v daňovom priznaní,
 • ustanovenia týkajúce sa možnosti vykonať opravu základu dane a povinnosti vykonať opravu zníženého základu dane sa použijú aj na prípady opravy základu dane pri predaji tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie osobitných úprav podľa § 65 (predaj služieb cestovného ruchu) a § 66 (dodanie umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru), ak zákazník úplne alebo čiastočne nezaplatil za tieto tovary a služby, a táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou,
 • pripúšťa sa aj oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona.

 

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

 

V § 53b sa ustanovuje:

 • pri oprave základu dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky u dodávateľa v zmysle § 25a, povinnosť platiteľa (odberateľa), ktorému bol tovar alebo služba dodaná a ktorý si uplatnil odpočítanie dane pričom za toto dodanie nezaplatil protihodnotu, opraviť odpočítanú daň,
 • povinnosť odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane v zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad o oprave základu dane s náležitosťami taxatívne uvedenými v zákone. Opravu je povinný vykonať v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • povinnosť uvádzať opravy odpočítanej dane v záznamoch vedených pre správne určenie dane podľa § 70, u ktorých dochádza novelou v § 70 ods. 2 písm. j) k doplneniu v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa opravy základu dane, v daňovom priznaní a podľa § 78a ods. 2 písm. e) a ods. 10 povinnosť vykazovania v kontrolnom výkaze,
 • právo platiteľa, ktorému bol tovar alebo služba dodaná a ktorý si uplatnil odpočítanie dane, vykonať opravu opravenej odpočítanej dane, ak dodávateľ po oprave základu dane prijme v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou akúkoľvek platbu. Oprava sa vykazuje v záznamoch, v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze.

 

Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

 

V § 47 doplnenie nového odseku 3:

Preukazovanie splnenia podmienok pri dodaní tovaru odoslaného alebo prepraveného do miesta určenia na území tretieho štátu pre prípady, ak ide o podanie ústneho colného vyhlásenia na colný režim vývoz alebo ak ide o vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie na colný režim vývoz, okrem colného vyhlásenia, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ, aj inými dôkazmi špecifikovanými v čl. 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 napr. exemplárom dodacieho listu potvrdeným príjemcom mimo colného územia Únie, dokladom o zaplatení, faktúrou, dodacím listom potvrdeným príjemcom atď. Doplnenie povinnosti týkajúcej sa kontrolného výkazu V zmysle § 78a ods. 2 písm. e), ods. 9 a 10 a ods. 14 bude mať platiteľ povinnosť uvádzať v kontrolnom výkaze k DPH údaje o oprave základu dane podľa § 25a a údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b. Nadväzne na vykazovanie týchto údajov o oprave základu dane a oprave odpočítanej dane sa § 78a dopĺňa o odseky 9 a 10, ktoré obsahujú taxatívne uvedené členenie údajov, ktoré sa v kontrolnom výkaze uvádzajú. V odseku 14 dochádza k legislatívno-technickej úprave súvisiacej s novelizovaným znením ustanovenia § 78a, ktoré bolo doplnené o ods. 9 a 10. Doplnenie záznamovej povinnosti V § 70 ods. 2 písm. i) a j) doplnenie povinnosti viesť podrobné záznamy zo strany platiteľa dane, a to záznamy, ktoré sa týkajú opravy základu dane podľa § 25 a § 25a. Do záznamov musí platiteľ zahrnúť aj opravy základu dane v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou nadväzne na novozavedené ustanovenie § 25a, pri ktorých nebol povinný vyhotoviť opravný doklad. Zároveň sa ukladá povinnosť viesť podrobné záznamy platiteľovi dane pri oprave odpočítanej dane podľa § 53, § 53a a § 53b ods. 1 a oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2.

 

Cestovné kancelárie

 

Podľa § 65 ods. 8 má platiteľ povinnosť viesť záznamy o oprave základu dane nielen podľa ods. 10 a 11, ale aj podľa § 25a. Ide o nadväznosť na úpravu v § 25a ods. 14, podľa ktorej cestovné kancelárie uplatňujúce osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 65 nie sú povinné vystaviť opravný doklad v prípade opravy základu udane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky.

 

Zrušenie registrácie

 

V § 81 ods. 9 sa zavádza povinnosť pre odberateľa, ktorý prestal byť platiteľom dane, vrátiť odpočítanú daň, ak dodávateľ vykonal opravu základu dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky podľa § 25a ods. 3 (do 10 dní odo dňa prijatia opravného dokladu).

Podľa § 83 ods. 1 v prípade úmrtia platiteľa ak fyzická osoba pokračuje v živnosti, sa lehota na požiadanie o vyznačenie dodatku v osvedčení o registrácii pre daň predlžuje z 15 na 30 dní.

 

Nový vzor daňového priznania k DPH

 

V súvislosti s novozavedeným ustanovením § 25a a § 53b sa mení vzor daňového priznania k DPH. S účinnosťou od 1. 1. 2021 platí nový vzor daňového priznania k DPH určený oznámením MF SR č. MF/017342/2020-731.

 

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

 

S účinnosťou od 1. 1. 2021 je ustanovený nový Vzor kontrolného výkazu k DPH určený opatrením MF SR č. MF/015393/2020-731.

 

Zdroj: Slovenská komora daňových poradcov, 31. január 2021, č. 1/2021, ROČNÍK 1 Daňoviny

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme.

Napíšte nám