O nás

Kto sme

V roku 1991 sme založili na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti ekonomiky a obchodu konzultačno-poradenskú kanceláriu C.A.T. Zamerali sme sa na potrebu kvalifikovanej a spoľahlivej pomoci v neprehľadných podmienkach rozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky. Našou špecializáciou bolo zakladanie obchodných spoločností, vypracovávanie podnikateľských zámerov, účtovníctvo a zastupovanie klientov na finančnom trhu.

 

O pár rokov neskôr sme sformovali z troch poradenských spoločností podnikateľskú skupinu s názvom C.A.T. group. V duchu rozširovania činností sme získali v roku 2004 audítorskú licenciu.

 

V roku 2006 nám bolo udelené prestížne ocenenie Prominent ekonomiky. Následne sme sa rozhodli založiť spoločnosť TCAA a začali sme ponúkať komplexné poradenstvo v oblastí daní, auditu a účtovníctva.

 

V roku 2018 naše dlhoročné úsilie o poskytovanie čo najefektívnejšieho poradenstva vyvrcholilo rozsiahlou reštrukturalizáciou a zefektívnením činností novozaloženou spoločnosťou Jošt & Joštová Consultancy.

 

Máme viac ako 29-ročné skúsenosti s obchodnými partnermi z rôznych oblastí podnikania od developerských činností, prekladateľských a tlmočníckych služieb, internetových portálov, e-shopov, medicínskych centier a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, cez advokátske kancelárie, umelecký priemysel (divadlá, herci), poisťovníctvo až po obchodných partnerov zaoberajúcich sa dopravnou logistikou, farmaceutickým priemyslom, marketingom a reklamou, predajom a montážou chladiarenskej a vykurovacej techniky, predajom luxusných automobilov, klenotov, luxusných značiek oblečenia, strojárstvom, hutníctvom či stavebníctvom.

 

Medzi našich klientov patria tak živnostníci, slobodné povolania, neziskové organizácie ako aj nadnárodné korporácie.

 

Rozumieme, že podstatnou súčasťou moderného podnikania je elektronizácia účtovníctva a činnosti s tým súvisiace. Našou snahou je zefektívniť, zrýchliť, skvalitniť a zlacniť našu prácu a vytvoriť bezpečné prostredie pre Vašu budúcnosť ako aj minulosť. Takisto sme pripravení zabezpečiť pre Vás elektronický prístup, aby ste kedykoľvek mohli nahliadať do aktuálnych výsledkov hospodárenia Vašej spoločnosti. Samozrejme poskytujeme možnosť dodávať doklady nielen papierovou, ale aj elektronickou formou.

 

Našu výhodu oproti internému účtovníkovi vidíme vo väčšej efektivite poskytovaní služieb a v šetrení mzdových nákladov, ako aj nákladov spojených s preplácaním PNky či dovolenky. U nás platíte iba za vykonanú prácu, ktorú pre Vás urobíme včas a v najvyššej kvalite, nakoľko sme členmi Slovenskej komory daňových poradcov ako aj Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Budeme Vás pravidelne informovať o všetkých novinkách aktuálne platnej legislatívy a poradíme Vám, ako ich čo najoptimálnejšie využiť vo Váš prospech.

 

Tešíme sa na našu úspešnú spoluprácu.

Naša filozofia a poslanie

Vážime si svojich klientov

Vážiť si klientov pre nás znamená byť vždy dostupný, pripravený a schopný okamžite reagovať na ich požiadavky a iniciatívne riešiť každú výzvu, ktorej spolu s našimi klientami čelíme. Naše pracovné vzťahy v každodennom živote sú postavené na vzájomnej dôvere a otvorenej komunikácii. Sme si vedomí, že našou úlohou je zjednodušiť život našich klientov a odstrániť prekážky, ktoré im bránia v ďalšom raste.

Orientujeme sa v širokom spektre odvetví

Naše služby poskytujeme klientom zo širokého spektra odvetví, akými sú napríklad predaj klimatizačných jednotiek, kultúra, výroba skladových kontajnerov, prekladateľské služby alebo zdravotníctvo. Prehľad v špecifikách jednotlivých odvetví a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, prenášame do neustáleho zvyšovania úrovne našich služieb. Našim klientom tak môžeme ponúknuť komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.

Sledujeme aktuálne trendy

Dnešný svet je postavený na zmenách. Globalizácia, nové technológie a prístupy k podnikaniu neustále menia tvár svetových ekonomík. Naše vedomosti preto neustále rozširujeme a staviame tak našu firmu na rozhranie zásadných zmien, ktoré hýbu svetom financií rovnako ako aj celou spoločnosťou. Snažíme sa predvídať smer, ktorým sa dianie v kľúčových oblastiach uberá, aby sme mohli konfrontovať problémy ešte pred tým, ako sa o nich naši klienti dozvedia.

Veríme v silu ľudských myšlienok

Spoločnosť Jošt & Joštová Consultancy s.r.o. bola založená na silnej viere vo vlastné schopnosti. Cítime veľký rešpekt pred každou tvorivou aktivitou a našou činnosťou sa snažíme čo najviac zjednodušiť realizáciu ideí našich klientov. Vieme, že jedine kombinácia myšlienky a jej realizácie môže vytvoriť základy profesionálneho, ale aj ľudského rastu. Plody svojej práce vidíme v stálom raste nás a nášho okolia, preto všetku našu snahu, odbornosť a tvorivosť investujeme do takej jednoduchej a zároveň zásadnej veci akou je myšlienka.

Náš etický kódex

Integrita

Účtovný odborník má byť pri poskytovaní odborných služieb otvorený a čestný.

 

Objektívnosť

Účtovný odborník má byť poctivý a nemá pripustiť predsudky alebo zaujatosť, konflikt záujmov alebo vplyv iných osôb, aby sa obmedzila objektívnosť.

 

Odborná spôsobilosť a náležitá starostlivosť

Účtovný odborník má vykonávať odborné služby s náležitou starostlivosťou, spôsobilosťou a pozornosťou, a má trvalý záväzok udržiavať si odborné poznatky, vedomosti a zručnosť na takej úrovni, aby klient alebo zamestnávateľ mohol získať výhodu z odborných služieb vychádzajúcich z najnovších praktík, legislatívy a techník.

 

Dôvernosť informácií

Účtovný odborník má zachovávať dôvernosť informácií získaných počas poskytovania odborných služieb, a nemá tieto informácie použiť ani sprístupniť bez náležitého a konkrétneho oprávnenia, alebo pokiaľ právna alebo profesionálna povinnosť nevyžaduje, tieto informácie zverejniť.

 

Profesionálne správanie sa

Účtovný odborník má konať spôsobom konzistentným s dobrou povesťou profesie a má sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo profesiu zdiskreditovať.

 

Odborné štandardy

Účtovný odborník má vykonávať odborné služby v súlade s príslušnými odbornými a profesijnými štandardami.

 

Nezávislosť

Účtovný odborník poskytujúci uisťovacie služby musí spĺňať aj požiadavky na nezávislosť, ktorá si vyžaduje stav mysle, ktorý dovoľuje poskytnutie názoru bez ovplyvnenia záležitosťami, ktoré kompromitujú odborný úsudok a ktorý umožňuje jednotlivcovi konať v integrite a uplatňovať objektivitu a odborný skepticizmus.

 

Daňová prax

Daňový poradca poskytujúci odborné daňové služby je oprávnený zabezpečiť pre svojho klienta alebo zamestnávateľa, čo najvýhodnejšiu pozíciu za podmienky, že svoje služby poskytuje s odbornou spôsobilosťou, bez narušenia spoľahlivosti a objektívnosti a podľa jeho názoru v súlade so zákonom. Pochybnosti sa môžu vyriešiť v prospech klienta alebo zamestnávateľa, ak pre to existujú primerané dôvody. Poskytovanie daňového poradenstva rieši zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Daňový poradca nemá klienta ani zamestnávateľa udržovať v presvedčení, že pripravené daňové priznanie a ponúkané daňové poradenstvo je nenapadnuteľné. Namiesto toho sa má daňový poradca ubezpečiť, že klient alebo zamestnávateľ si uvedomuje obmedzenia týkajúce sa daňového poradenstva, aby vyjadrenie názoru nesprávne neinterpretoval ako tvrdenie faktu.

 

Atmosféra vzájomnej dôvery a spolupráce

Účtovný odborník, audítor, daňový poradca pri vzájomnom jednaní vytvára atmosféru vzájomnej dôvery a spolupráce.

 

Záujem klienta prvoradý

Pri poskytovaní pomoci je oprávnený záujem klienta prvoradý.